「4-amino-2-[[6-(dimethylamino)-1,3-benzodioxol-5-yl]thio]-N-(2,2-dimethylpropyl)-1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-1-ethanamine 」,CAS号 1061318-81-7,产品的最新价格 【已解决】

有没有人了解产品名4-amino-2-[[6-(dimethylamino)-1,3-benzodioxol-5-yl]thio]-N-(2,2-dimethylpropyl)-1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-1-ethanamine,cas为1061318-81-7的最新的价格,有哪些供应商?
网友
ChemeGen中国    :
联系电话:QQ:494879433
QQ:494879433(移动端点击)
(PC端点击)
江苏艾康生物医药研发有限公司    :

我们提供
更多信息请和我们联系联系电话:13815205259 025-66061636
QQ:3004779232(移动端点击)
(PC端点击)
我来回答